กำหนดการ การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560
หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน”
วันจันทร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ภาคเสวนาวิชาการ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาคการนำเสนอผลงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

........................................................................................................

 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2560

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-09.15 น.

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวรายงานต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม

09.15-09.30 น.  พิธีเปิด: มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
09.30-10.30 น.

"ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน"

     โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย     นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.

"สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โอกาส และความท้าทายอนาคตของภูมิภาคตะวันตกภายใต้ Thailand 4.0-ศาสตร์พระราชาจะเป็นคำตอบได้อย่างไร?"                                                        

     นำเสนอโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     ให้ความเห็นโดย ศ.พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Poster Session นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

13.00-14.30 น.

"ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน ผ่านกรณีศึกษา"

     โดย คุณศิวโรฒ จิตนิยม   ประธานสถาบันการเงินชุมชน ต.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี

            ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น                              

"สถาบันวิชาการกับอนาคตภูมิภาคตะวันตก"

  โดย อ.ประเชิญ คนเทศ        สภาลุ่มแม่น้ำท่าจีน นครปฐม

        อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล      ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น

                                         และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

        คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ  โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตกสร้างพลังพลเมืองตื่น

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

08.30-09.00 น.                                                                ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.               

การจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง "มิติทางสังคม/วัฒนธรรม และจริยธรรม กับ เทคโนโลยี”

โดย ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต อ.ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.ดร.เวทิน ชาติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.เจิด บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายในห้องย่อย

โดย คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไป

คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป: แลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากงานวิจัย/วิชาการ

นักศึกษา: นำเสนอผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขการจบการศึกษา

คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากคณะฯ: นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย

บุคลากร: นำเสนอผลงาน R2R                                  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ต่อ)

การมองรางวัล Best Presentation, Paper & Poster Awards: (ผู้ได้รับรางวับจะได้รับโล่/ประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับคัดเลือกให้ลงตีพิมพ์ในวารสหศาสตร์ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวปิดการประชุม

* กำหนดการอาจมีการเปล่ี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พิธีกร : ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ