กำหนดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

หัวข้อ "ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ"

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

******************************

      วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

08.30-08.45 น. พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

                         กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         กล่าวรายงานต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม

08.45-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
                         โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. เวทีเสวนา “บทบาทขององค์กรศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
                         โดย    พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  
                                     
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

                                     ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์  
                                     
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม  คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                     ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    

                                     รองศาสตราจารย์สิวลี ศิริไล
                                    
ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาปรัชญาสาขาวิชาอัคฆวิทยา 

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ 
      
                               หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

                                     ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ 
                                    
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม  คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                     ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    

                                    
                                     ผู้ดำเนินรายการ

                                     อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์    

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. นำเสนอบทความ

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

      วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00-10.30 น. นำเสนอบทความ

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พิธีกร: ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ