กำหนดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

หัวข้อ "ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ"

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

******************************

      วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-09.15 น. พิธีเปิด

                        - รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                           กล่าวรายงานต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

     - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม

09.15-10.15 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “พลังศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
                         โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น. เวทีเสวนา “บทบาทขององค์กรศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”
                         โดย - พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  
                                 - ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์  
                                 - รองศาสตราจารย์สิวลี ศิริไล
                                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ 
      
                           - ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์                                                                 
                                 ผู้ดำเนินรายการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์    

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น. นำเสนอบทความ

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30–16.30 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

      วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00-10.30 น. นำเสนอบทความ

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. นำเสนอบทความ (ต่อ)

             พิธีกร :  ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ 

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

***ตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อห้องในการนำเสนอผลงานได้ที่ http://sh.mahidol.ac.th/?p=5458