เลือกรูปแบบการลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
(จากทุกสังกัด)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เข้าร่วมประชุม
นอกสังกัดคณะสังคมศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล
แขกรับเชิญ
(ได้รับบัตรเชิญ)