ตรวจสอบรายชื่อ |
ค้นหา :

No. ชื่อ - นามสกุล เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันที่ รูปแบบการลงทะเบียน
1. จารุวรรณ จันทร์เพ็ญ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
2. น.ส. สุมนา ลีลาวณิชกุล 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
3. น.ส. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
4. น.ส. พงษ์พัชรา พิมพ์เงิน 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
5. น.ส. จุฑาทิพย์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
6. คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
7. พระมหาแม้น ทองวิจิตต์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
8. น.ส. ธัญญธร อินศร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
9. ดร. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
10. นาย ชัยวัฒน์ ยี่วาศรี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
11. น.ส. สายสุนีย์ ช่วยกุล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
12. นาง นางเกศริน ธารีเทียน 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
13. นาย Mahendrawan NAP 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
14. วิจิตรา เชาวนะสุนทร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
15. ธนวัน ธงวรรณฉัตร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
16. นาย ดนุสรณ์ โพธารินทร์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
17. นาย พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
18. น.ส. ถาวรีย์ ร่วมใจ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
19. ณัฎฐินี รุณรงค์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
20. นาง สมพิศ ศิริโยธา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
21. นาย สุทัศน์ เหมทานนท์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
22. พระชวพจน์ ทิพประมวล 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
23. นาย พระมหาสิงหา ไข่อำพร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
24. นาย ปิยณัฐ ประถมวงษ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
25. พระกิตติศักดิ์ ธรรมศรัณย์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
26. ดร. พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
27. นาง ศิริวรรณ คำบัว 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
28. พระศรีสุวงศ์ สิริภทฺโท (ตรีวิเศษศรี) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
29. นาย นายศักดา เซะวิเศษ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
30. นาย สายพิน หลวงพน 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
31. ดร. บัณฑิต สุขสวัสดิ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
32. นาย อดิศักดิ์ ทูลธรรม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
33. น.ส. นันทพร เสาะสมบูรณ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
34. ดร. รุ่งศิริ เข้มตระกูล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
35. นาย คะนอง ปาลิภัทรางกูร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
36. ศิริอร กลางสำโรง 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
37. พระมหากิติคุณ สุธมฺโม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
38. น.ส. ณัฏฐณิชา กิจดำรงวินิจกุล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
39. น.ส. Chen Rong Mei 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
40. ดร. ชญานิศวร์ โคโนะ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
41. ดร. กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
42. นาย นายอภิชาติ ประกอบผล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
43. ดร. พินโย พรมเมือง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
44. สายสมร วชิระประพันธ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
45. ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
46. ดร. ศุภวัลย์ พลายน้อย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
47. นาย บารมี อริยะเลิศเมตตา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
48. น.ส. เบญจมาส เจริญสุขพลอยผล 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
49. ภค หว่านพืช 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
50. นาย ไพฑูรย์ โกษีอำนวย 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
51. นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
52. นาย สันทัด บ่อหนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
53. นาย วิชาญชัย บุญแสง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
54. น.ส. พณัฎฐา วราสิน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
55. นาย ศราวิน พัดศรีเรือง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
56. น.ส. วิลาสิณี คีตวัฒนานนท์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
57. นาย สิทธิโชค หายโสก 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
58. นาย ณรงค์ วิชิตญาณ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
59. นางสาวอารยา ทองโชติ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
60. พระมหาทองสุข ปัญญาวัโณ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
61. น.ส. ณัฏฐาภรณ์ โสกัณฑัต 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
62. น.ส. อมราภรณ์ ยวงวิภักดิ์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
63. นาย อาทิตย์ นาคเงิน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
64. พระ ทนงศักดิ์ สุจิณฺโณ (อรรคนัน) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
65. Syedibrahim Syedibrahim 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
66. น.ส. อัจฉราภรณ์ บาลศรี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
67. พระมหาโบรา ปุม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
68. นายสมภพ เข็มทอง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
69. น.ส.ณัฎฐา รัตนพฤกษ์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
70. นาง กิ่งกนก เพชรสังข์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
71. พจนา สุวรรณกิจ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
72. ดร. มาโนช พรหมปัญโญ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
73. ดร. จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
74. รุจิราวัทน์ ธนาวริทธิ์ธร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
75. น.ส. อชิรพจณิชา พลายนาค 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
76. นัศรุดดีน โต๊ะมางี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
77. ดร. รินธรรม ธารมุกตา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
78. น.ส. ไลลา หริ่มเพ็ง 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
79. วรพงษ์ เจริญวงษ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
80. อัมพิราวรรณ โปษยานนท์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
81. นาย อณัส อมาตยกุล 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
82. นาย สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
83. นาย อำนาจ ยอดทอง 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
84. นาง ประชุมพร คล้ายถม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
85. นาย ปกรณ์ สิงห์สุริยา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
86. นาย ประทีป ฉัตรสุภางค์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
87. น.ส. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
88. น.ส.มันตา วุฒิสถิตถาวร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
89. พันตรีหญิง พิมญาดา ฉัตรเสถียรพงศ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
90. น.ส. พิชญาภา สีกา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
91. น.ส. นันท์นภัส ณ ทองแป้น 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
92. นาย เทพพร มังธานี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
93. น.ส. วทินา วัชระรังษี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
94. นาย Mattia Salvini 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
95. นาย ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
96. นาย Torsten Gerloff 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
97. นาย Kengo Harimoto 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
98. นาย Giuliano Giustarini 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
99. นาย mattia 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
100. วริยา สร้อยเกลียว 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
101. พระ ไพศาล ปญฺญาวโร (อนันตภักดิ์) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
102. นาย สัญญา เคนทรภักดิ์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
103. นาย นายสมาน อิสมาแอล 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
104. น.ส. อุษณีย์ ศิริอุยานนท์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
105. น.ส. วรรณวิภา ธงศรี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
106. ร.ต.หญิงชลธิรา ปะนาโส 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
107. น.ส. สุชาดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
108. น.ส. ลลิตา สุกแสงปัญญา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
109. ดร. กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
110. น.ส. อัจจิมา หาญชนะ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
111. นาย ธนารักษ์ สุชะไตร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
112. ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
113. น.ส. อังค์สุลินน์ เพ็งมาก 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
114. น.ส. สุทธิดา จุลเสน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
115. น.ส. อณิษฐา มาลา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
116. น.ส. พัทธมน วงศ์นาค 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
117. น.ส. กนกพร คุ้มภัย 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
118. นันทพร รัตตานนท์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
119. น.ส. วรณัน สุวรรณภูมิ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
120. น.ส. ดณยา กริยาศรี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
121. น.ส. วรางคณา ปราบไพริน 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
122. นาย ชาตรี ลุนดำ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
123. น.ส. สุชาดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
124. น.ส. จิราวัส ม่วงจีน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
125. ดร. อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
126. น.ส. ปุณณภา แก้วจันทร์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
127. ดร. ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
128. นาย นภดล พิมสาร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
129. ดร. ทิตยาวดี อินทรางกูร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
130. นาง ดารารัตน์ พวงเกษม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
131. นาย Ardi Wiranata 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
132. นาย Tommi Prayitno 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
133. น.ส. อิงกมล พัฒนจันทรา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
134. น.ส. จิดาภา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
135. น.ส. เพชรรินทร์ ปินทะนา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
136. นาย มนตรี เพชรนาจักร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
137. น.ส. รติรัตน์ เขียวมีส่วน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
138. นาย อธิพันธ์ สิมมาคำ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
139. นาย มิตร ดาราฉาย 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
140. ดร. นักรบ นาคสุวรรณ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
141. นาง ดวงใจ โจมเสนาะ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
142. นาย นายวิทยา ไชยดี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
143. น.ส. ณักฐพิชา ยอดเกิด 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
144. นาย เรืองรพี จรัสเจษฎา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
145. นาย สมภาร บุดดี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
146. น.ส. นางสาวธิดา รักษา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
147. พระ ศรีสุวงศ์ สิริภัทโท 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
148. น.ส. ศนิ พงษ์สุระนันทน์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
149. น.ส. ธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
150. น.ส. เยาวลักษณ์ นาชัยเงิน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
151. น.ส. ธนิษฐา นิตยโรจน์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
152. นาย ชาญชัย ภูซ้ายสี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
153. นาย ณรงค์เดช ศรีมามาศ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
154. นาย ปริญญา ประหยัดทรัพย์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
155. นาย ไพศาล เต็งหิรัญ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
156. นาย ฟาติน ต่ายหลี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
157. น.ส. Wenyi Liao 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
158. น.ส. เพ็ญนภา พัทรชนม์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
159. น.ส. ธันยพร วิภากูล 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
160. นาย วุฒินันท์ กันทะเตียน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
161. น.ส. เสาวลักษณ์ ปานมาตร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
162. น.ส. รัสริสา สุขุประการ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
163. น.ส. Shaojun Lin 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
164. นาย ประสพสุข มะแก้ว 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
165. นาย จักรกฤษ มานน้อย 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
166. นาย อรรณพ แดงโกเมน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
167. นาย วีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
168. นาย ศรัณวัชร์ สะอาดศรีวีรเดช 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
169. นาย วัชระ เกษทองมา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
170. นาย สัญญา เคนทรภักดิ์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
171. พระ ประยงค์ ปภสฺสโร 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
172. คุณ อัจฉราภรณ์ บาลศรี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
173. คุณ ดวงใจ โจมเสนาะ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
174. นาย สมภาร บุดดี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
175. คุณ เยาวลักษณ์ นาชัยเงิน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
176. คุณ ธนิษฐา นิตยโรจน์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
177. พระมหา เจริญชัย จนฺทสาโร (ตาลพันธุ์) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
178. คุณ อภิสรา สงวนตระกูล 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
179. น.ส. ณรงค์เดช ศรีมามาศ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
180. นาย นัทธกร สิทธิจริยาภรณ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
181. น.ส. วาสนา อยู่ภักดี 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
182. นาง วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
183. นาย อณวัชร์ ชำนาญโชติ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
184. ทพญ.วิไล สุริยาแสงเพ็ชร์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
185. พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร วรรณภักดี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
186. นาย พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส บุตรวิเศษ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
187. น.ส. ภณิดา เหลืองวิลาศ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
188. น.ส. ชัญญาเรศน์ ชัยเจริญชนม์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
189. นาย กานต์ จันทวงษ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
190. น.ส. จริยา แก้วสียงค์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
191. นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
192. น.ส. เพ็ญนภา แสนกล้า 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
193. นาย กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
194. น.ส. พลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
195. ดร. จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
196. ดร. ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
197. น.ส. นงนุช เดชจบ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
198. กุลเรือง สายชุ่มอินทร์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
199. ดร. วัชรินทร์ จงกลสถิต 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
200. นพ.อภิพัฒน์ วิริยะ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
201. สุกัญญา ปุญญกันต์ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุม
202. น.ส.เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
203. ดร. รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
204. น.ส. น.ส.ขวัญสุดา เชิดชูงาม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
205. นาย นายอีรฟาน ดามาแร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
206. น.ส. อลิษา สุวรรณไตรย์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
207. นาย ศัลยพงศ์ วงศ์บุญเกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
208. นาง น้ำทิพย์ สุขุกุมารชาติ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
209. นาง พรรณี แซ่หว่อง 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
210. น.ส. ศิริลักษณ์ นิ่มนุช 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
211. น.ส. นิศากร พ่วงมหา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
212. น.ส. อริสรา ปรีเปรมจ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
213. น.ส. ศุภมาศ อัครชัยพัฒนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
214. นาย พระระพีพัฒน์ บุญเหลือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
215. นาย ธนากร ทองสุข 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
216. น.ส. ธัญญรัตน์ พุ่มผกา 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
217. นาย พจน์รพี ทองกัญชร 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
218. น.ส. ศุภมาศ อัครชัยพัฒนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
219. นาย เดโชพล เหมนาไลย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
220. นาง พิชญรัตน์ เหมนาไลย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
221. นาย ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
222. นาย บุญเลิศ ยองเพ็ชร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
223. นาย สกุล อ้นมา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
224. นาย ชัยณรงค์ ศรีมันตะ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
225. นาย บุญรอด บุญเกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
226. น.ส. พัชราภรณ์ ศิริพงษ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
227. น.ส. ชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
228. นาย เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แขกรับเชิญ
229. น.ส. กมลลักษณ์ สุวุฒโฑ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
230. นาย พินโย พรมเมือง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้นำเสนอผลงาน
231. น.ส. อุบลวรรณ ชัยมงคล 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
232. ดร. ณัฐณีย์ มีมนต์ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
233. นาย สิทธิพร ชุลีธรรม 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน
234. นาย อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์บุคคลากร
และนักศึกษาปัจจุบัน